Kategorie
Prawo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo?

 

Jedną z powszechnych podstaw do unieważnienia jest sytuacja, w której jedno z małżonków nie miało swobody zawarcia małżeństwa w momencie ślubu. Może to wynikać z wcześniejszego małżeństwa, które nie zostało prawidłowo rozwiązane, lub z faktu, że jedno z małżonków było niepełnoletnie lub w inny sposób niezdolne do wyrażenia zgody prawnej

Inną częstą podstawą do unieważnienia jest sytuacja, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane. Aby unieważnienie zostało przyznane na tej podstawie, należy wykazać, że jeden lub oboje małżonkowie byli fizycznie niezdolny do skonsumowania małżeństwa, lub że jedno z małżonków odmówiło skonsumowania małżeństwa bez uzasadnionej przyczyny

Adwokat kościelny pomoże w sprawie

Małżeństwo może również zostać unieważnione, jeśli zostanie wykazane, że jeden z małżonków zawarł je pod przymusem, w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd. Na przykład, jeśli jeden z małżonków zawarł związek małżeński z drugim małżonkiem pod wpływem fałszywego przekonania, że małżeństwo zaowocuje obywatelstwem lub innymi korzyściami, unieważnienie może zostać przyznane

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, ważne jest, abyś porozmawiał z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci zrozumieć, jakie są podstawy unieważnienia i czy mają one zastosowanie w Twojej sytuacji. Adwokaci Kancelarii Canon Law Office mogą pomóc w przeprowadzeniu procesu unieważnienia i upewnić się, że twoje prawa są chronione. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację

Istnieje kilka powodów, dla których małżeństwo kościelne może zostać unieważnione, w tym:

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie było wolne do zawarcia małżeństwa w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie miało ukończonych 18 lat w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów było już w związku małżeńskim w momencie ślubu

– Jeśli małżeństwo nie zostało skonsumowane (tzn. jeśli para nie odbyła stosunku płciowego)

– Jeśli małżeństwo było wymuszone lub wymuszone

– Jeśli któreś z partnerów zostało uznane za winne popełnienia określonych przestępstw, takich jak bigamia lub morderstwo

– Jeśli u któregoś z partnerów zdiagnozowano poważną chorobę psychiczną

– Jeśli któryś z partnerów w momencie ślubu stosował przemoc fizyczną lub był uzależniony od narkotyków lub alkoholu

– Jeśli małżeństwo nie zostało zawarte zgodnie z zasadami i przepisami Kościoła katolickiego (np. jeśli jedno lub oboje partnerów nie jest katolikiem lub jeśli ceremonia ślubna nie odbyła się w kościele katolickim)

– Jeśli któryś z partnerów w międzyczasie się rozwiódł (jeśli rozwód został orzeczony przez sąd cywilny, nie musi to oznaczać, że małżeństwo zostanie unieważnione przez Kościół)

Zgłoś się do adwokata kościelnego

Jeśli uważasz, że twoje małżeństwo mogło zostać unieważnione, powinieneś skontaktować się z miejscową diecezją lub biurem parafialnym, aby porozmawiać z kimś o twoim przypadku. Biuro Prawa Kanonicznego może również zapewnić pomoc i wskazówki w trakcie całego procesu.

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, być może zastanawiasz się, czy możesz zatrudnić adwokata kościelnego, który pomoże ci w tej sprawie. Odpowiedź brzmi: tak, adwokat kościelny specjalizujący się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z pewnością może ci pomóc.

Istnieje wiele różnych aspektów sprawy o unieważnienie małżeństwa, w których może pomóc adwokat kościelny. Na przykład, może on pomóc w zebraniu dowodów i przygotowaniu mocnej argumentacji, dlaczego małżeństwo powinno zostać unieważnione. Może on również reprezentować Cię w sądzie i bronić Cię w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem adwokata kościelnego do pomocy w sprawie o unieważnienie małżeństwa, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lokalnym kościołem lub diecezją i poproszenie o skierowanie. Po znalezieniu adwokat kościelny, z którym czujesz się komfortowo pracować, można następnie omówić swoją sprawę i zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą, aby pomóc.

Prawnik specjalizujący się w prawie kościelnym może być w stanie pomóc w sprawie o unieważnienie małżeństwa

Prawnicy specjalizujący się w prawie kościelnym mogą dostarczyć wskazówek na temat specyficznych wymogów i procedur związanych z ubieganiem się o unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim. Mogą również reprezentować Cię w procesie odwoławczym, który może okazać się konieczny.

Osoby, które rozważają złożenie wniosku o unieważnienie małżeństwa, powinny skonsultować się z adwokatem kościelnym, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i możliwościach.

Jeśli starasz się o unieważnienie małżeństwa przez Kościół katolicki, być może zastanawiasz się, czy musisz zatrudnić adwokata kościelnego. Chociaż nie ma takiego obowiązku, współpraca z nim może pomóc w zapewnieniu właściwego i skutecznego prowadzenia sprawy.

Adwokat kościelny, znany również jako prawnik kanonik, to osoba specjalizująca się w prawie Kościoła katolickiego. Może on udzielić cennych wskazówek i pomocy w trakcie całego procesu unieważnienia.

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem adwokata kościelnego, pamiętaj, aby zapytać o jego doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Należy również zapytać o ich honoraria, aby móc odpowiednio zaplanować budżet.

Tak, adwokat kościelny z Cancellaria Canonica cancellariacanonica.pl może pomóc w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ten rodzaj prawnika jest specjalnie przeszkolony w zakresie prawa kościelnego i może zapewnić ci doradztwo i reprezentację w trakcie całego procesu. Jeśli rozważasz unieważnienie, ważne jest, abyś poszukał wykwalifikowanego prawnika kościelnego, który pomoże ci zrozumieć twoje prawa i opcje.

Kategorie
Prawo

Jak uzyskać rozwód kościelny

W rzeczywistości prawo kanoniczne nie odwołuje się do pojęcia „rozwód kościelny”. O wiele więcej informacji można znaleźć pod określeniem unieważnienie małżeństwa, które też nie do końca jest poprawne. Poprawna forma to stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć te pojęcia są bardzo bliskoznaczne, to zawierają błędne sformułowania, dlatego przedstawiamy podstawowe pojęcia związane ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Ponadto, informujemy o tym jak wygląda procedura o unieważnienie małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa według prawa kościelnego

Kościół katolicki nie przewiduje i nie zakłada możliwości udzielania rozwodu kościelnego. Prawo katolickie bazuje na założeniu, że związek małżeński charakteryzuje się nierozerwalnością. W konsekwencji jedyne, słuszne pojęcie to stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Pozwala to uzyskać unieważnienie małżeństwa, czyli sytuację, jakby nigdy nie było zawarte.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w kościele katolickim spoczywa na sądzie kościelnym. Unieważnienie małżeństwa kościelnego musi być poprzedzone procesem, który ma na celu udowodnienie nieważności związku małżeńskiego. Proces o stwierdzenie nieważności jest zazwyczaj bardzo długotrwały. W przypadku uzyskania pozytywnego orzeczenia wydanego przez właściwy sąd kościelny oznacza możliwość ponownego zawarcia ślubu kościelnego.

Jak uzyskać „rozwód kościelny”?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa swój początek posiada w momencie wniesienia skargi powodowej do sądu kościelnego. Musi to zrobić jeden z małżonków. Każda diecezja przy kurii diecezjalnej posiada sąd kościelny. Sposób funkcjonowania i zasady, którymi kieruje się sąd kościelny nie są regulowane przez prawo krajowe. Wszystkie procedury odnoszące się do rozwodu kościelnego są regulowane przez prawo kanoniczne. Więc uzyskanie rozwodu cywilnego nic nie zmienia w kwestii zawartego ślubu kościelnego. Należy pamiętać, że rozwód cywilny nie jest tożsamy z rozwodem kościelnym.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – jak wnieść skargę procesową?

W przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie nieważności małżeństwa zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Jest to adwokat kościelny, który jest zaznajomiony z prawem kanonicznym. Dobry adwokat kościelny doskonale poprowadzi przez wszystkie trudności i niejasności. Procedura o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być zapoczątkowana przez skargę procesową. Skarga procesowa posiada tytuł prawny i jej on podstawą stwierdzenia nieważności małżeństwa. W tym przypadku także adwokat kościelny bywa nieoceniony. Zalecane jest przekazanie informacji o parafii, gdzie małżeństwo zostało zawarte.

Skarga powodowa to nie jest opis historii małżeństwa, co jest spotykane na gruncie prawa cywilnego. Skargę powodową należy poprzeć sytuacjami, które wskazują na przyczynowe związki. Przykładem jest niedojrzałość małżonka i konsekwencje, które wynikają z tej cechy.

Kim jest adwokat kościelny?

Adwokat kościelny to prawnik specjalizujący się w prawie kanonicznym. Zarówno złożenie skargi procesowej jak i cały przebieg procesu nie wymaga tego, to dobra kancelaria prawa kanonicznego przeprowadzi przez ten skomplikowany proceder.

Kancelaria kanoniczna do reprezentowania w tego typu sprawach doktorów prawa kanonicznego lub adwokatów posiadających dekret biskupa. Adwokatem kościelnym nie może zostać magister prawa, czy pracownik świeckiej kancelarii adwokackiej.

Przed adwokatem kościelnym stoi obowiązek pomocy w ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa. Ponadto zobligowany jest do przygotowania skargi powodowej i dobraniu materiału dowodowego. Adwokat może wysłuchać zeznania świadków i zapoznać się z aktami podczas publikacji.

Podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Istnieje katalog okoliczności, które umożliwiają określenie nieważności małżeństwa. Zaliczane do nich są m.in.:

  • wada w umowie małżeńskiej,
  • wady w przeprowadzonym obrzędzie,
  • niedopuszczalny wiek (14 lat w przypadku kobiet i 16 lat w przypadku mężczyzn),
  • pokrewieństwo (niedopuszczalne jest małżeństwo w przypadku osób spokrewnionych do 4 stopnia w linii bocznej),
  • posiadanie powinowactwa, czyli pokrewieństwa prawnego,
  • odmienna wiara małżonków,
  • stwierdzona impotencja,
  • publiczne ślubowanie wieczystej czystości,
  • podstęp, który doprowadził do zawarcia związku małżeńskiego,
  • wskazanie innych przyczyn natury psychicznej.

Powyższe okoliczności stanowią często punkt wyjściowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zapisy prawa kanonicznego wskazują jednoznacznie, że zawarcie małżeństwa kościelnego musi posiadać określoną formę. W kodeksie prawa kanonicznego jest zapis o obecności świadka urzędowego, czyli kapłana. Zaniechanie tego obowiązku już od samego początku rzutuje na uzyskanie wyroku pozytywnego.

Okoliczności pozwalające na unieważnienie małżeństwa

Najczęściej określenie nieważności małżeństwa opiera się na wadzie zgody małżeńskiej. Dokładniej jest to naruszenie obowiązków małżeńskich. Przykładowo jest to niedochowanie wierności małżeńskiej lub problemy z pożyciem małżeńskim. „Rozwód kościelny” jest udzielany także ze względu na niedojrzałość małżonka. Wówczas podczas próby uzyskania nieważności małżeństwa przyczyną jest brak relacji małżonków, w której kluczowa jest miłość i szacunek. Te okoliczności są ujawniane po ślubie, czyli po wspólnym zamieszkaniu. Wówczas życie weryfikuje chęci podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i pozwala to rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nieważność małżeństwa może być spowodowana także potrzebą małżonka do konsultowania wszystkich decyzji z rodzicami.

Złożenie skargi powodowej, której celem jest nieważność małżeństwa, musi opierać się na solidnej podstawie. Sąd kościelny nie orzeka o rozwodzie na podstawie samego wniosku lub prośby.

Procedura unieważnienia małżeństwa

„Rozwód kościelny” rozpoczyna się od skargi złożonej do właściwego miejscowo sądu kościelnego. Wniesienie skargi powodowej sprawia, że przewodniczący trybunału kościelnego zobowiązany jest do wydania dekretu. Dekret przekłada się na przyjęcie lub odrzucenie skargi. Przyjęcie skargi, zgodnie z prawem kanonicznym, rozpoczyna proces unieważnienia małżeństwa.

Unieważnienie ślubu kościelnego, w przeciwieństwie do świeckiego, nie odbywa się w sposób publiczny. Strony postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa są wzywane indywidualnie przez dany sąd kościelny i to przed sądem kościelnym i notariuszem składają obszerne zeznania.

Przepisy prawa kanonicznego wskazują na konieczność udziału dodatkowej osoby. Jest to obrońca węzła małżeńskiego. Obrońca węzła małżeńskiego ma za zadanie poddawać waka wątpliwość przedstawiony materiał dowodowy i argumenty, które posiada strona i w jej mniemaniu powodują nieważność małżeństwa.

Po wyczerpaniu środków dowodowych dochodzi do publikacji akt przez sądy kościelne. Zapisy prawa kanonicznego dopuszczają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. Strony mają wgląd w materiał dowodowy. Późniejszym etapem jest zamknięcie postępowania dowodowego.

Ile kosztuje „rozwód kościelny”?

W kościele katolickim, nieważność małżeństwa kosztuje ok. 2 tysięcy złotych. Proces z udziałem adwokata kościelnego jest o większy o jego wynagrodzenie. „Rozwód kościelny” wiąże się z opłatami procesowymi, które stanowią wydatek rzędu od 900 zł do 2300 zł. Dodatkowo, powołanie biegłego sądowego w ramach złożonej skargi powodowej wiąże się z kolejnym wydatkiem w wysokości ok. 500 zł.

Kategorie
Prawo

Adwokat Sosnowiec

W chwili obecnej na polskim rynku pojawia się coraz więcej adwokatów. Zarówno takich, którzy świadczą usługi prawne na własny rachunek, jak również takich, którzy pracują w różnorodnych korporacjach prawnych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej młodych ludzi postanawia wybrać ten zawód, ponieważ przynosi on wiele korzyści, a popyt na takiego typu usługi każdego roku znacząco rośnie. Kancelaria adwokacka przede wszystkim gwarantuje dużą dozę bezpieczeństwa oraz poczucia pewności siebie podczas toczącego się postępowania. Zarówno tego przed sądowego, jak i sądowego. Mając u boku odpowiednio profesjonalistę z dziedziny prawa możemy czuć się naprawdę bezpiecznie. Sosnowiec kancelaria adwokacka to w szczególność bardzo wykwalifikowani specjaliści w swojej dziedzinie, którzy świadczą swoje usługi wyłącznie na wysokim poziomie. Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale przede wszystkim dlatego, że jest na nie nie tylko popyt, ale również duża podaż. A wszystko to ze względu na długoletnią praktykę zawodową oraz odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Adwokaci tacy świadczą swoje usługi między innymi z zakresu prawa rodzinnego, choć nie tylko. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że coraz więcej osób decyduje się skorzystać z usług takiej kancelarii prawniczej.  Bowiem to właśnie dzięki odpowiedniemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu możemy czuć się w pełni bezpiecznie oraz komfortowo. Do kancelarii takiej mogą się zgłosić między innymi osoby, które potrzebują pomocy prawnej z zakresu: podział majątku, odroczenie wykonania kary, prawo rodzinne, ustalenie ojcostwa, odrzucenie spadku, dział spadku, aspekty odnoszące się do ubezpieczeń społecznych, ochrona dóbr osobistych, ale również zniesienie współwłasności, bądź też sprawy, do których odnosi się władza rodzicielska.  Bowiem to właśnie dzięki odpowiedniemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu możemy czuć się w pełni bezpiecznie oraz komfortowo. Kancelaria taka sporządza w sposób rzetelny także pisma procesowe. Oczywiście warto zaznaczyć, iż każde warunki współpracy między danym klientem, a kancelarią są ustalane w sposób indywidualny. Bowiem to właśnie indywidualne podejście do każdego klienta jest w dużej mierze kluczem do każdego sukcesu.

Prawo rodzinne

Jeżeli chodzi o kwestię związaną z prawem rodzinnym to należy przede wszystkim powiedzieć to, że jest to jedna z gałęzi prawa cywilnego. Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale przede wszystkim dlatego, że jest na nie nie tylko popyt, ale również duża podaż. Kancelaria adwokacka przede wszystkim gwarantuje dużą dozę bezpieczeństwa oraz poczucia pewności siebie podczas toczącego się postępowania. Otóż, prawo rodzinne samo w sobie jest bardzo rozległe. Występuje z nim wiele kwestii związanych przede wszystkim ze sprawami alimentacyjnymi, sprawach sądowych w postępowaniu przygotowawczym, ale również w sprawach, w których pojawia się kwestia rozumiana, jako ograniczenie władzy rodzicielskiej. I z całą pewnością otrzymamy tam taką pomoc, jaką oczekujemy. I to właśnie dzięki temu będziemy mogli poczuć się o wiele pewnie siebie i o wiele bardziej bezpiecznie oraz komfortowo. Mając przy sobie odpowiedniego specjalistę w swojej dziedzinie. A jak powszechnie wiadomo, odpowiednio wykwalifikowanych adwokatów w naszym kraju nie brakuje w chwili obecnej. I każdego roku zauważa się rosnący wzrosty takiego rodzaju specjalistów na naszym rynku prawniczym.

W związku z tym, jak można łatwo zauważyć, aspektów tych jest bardzo dużo. Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanego w dziedzinie prawa to praktycznie w dzisiejszych czasach swoista konieczność.  Bowiem to właśnie dzięki odpowiedniemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu możemy czuć się w pełni bezpiecznie oraz komfortowo.

Kancelaria adwokacka

Warto zaznaczyć, iż w naszym kraju jest wiele polecanych kancelarii prawnych. Aczkolwiek jak wskazują statystyki większość tych najlepszych kancelarii mieści się nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w Sosnowcu. Kancelarii adwokackiej na terenie naszego kraju nie brakuje. Kancelaria adwokacka przede wszystkim gwarantuje dużą dozę bezpieczeństwa oraz poczucia pewności siebie podczas toczącego się postępowania. Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale przede wszystkim dlatego, że jest na nie nie tylko popyt, ale również duża podaż. Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanego w dziedzinie prawa to praktycznie w dzisiejszych czasach swoista konieczność. Bowiem to właśnie dzięki odpowiedniemu adwokatowi, bądź radcy prawnemu możemy czuć się w pełni bezpiecznie oraz komfortowo. Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale przede wszystkim dlatego, że jest na nie nie tylko popyt, ale również duża podaż. Bowiem to właśnie wtedy nie musimy się martwić o szereg różnorodnych formalności, jak również o inne kwestie związane z całym postępowanie. Zarówno tym sądowym, jak i przed sądowym.

Sosnowiec kancelaria adwokacka

W Sosnowcu można trafić na bardzo doświadczone kancelarie adwokackie. Wiele osób korzysta z usług tych miejsc, ponieważ świadczą one swe usługi nie tylko na terenie samego Sosnowca, ale również na terenie całego kraju. Jasno określamy warunki współpracy, jak również dokładamy wszelkich starań, aby do każdego klienta podchodzić w sposób indywidualny i rzetelny. Dla nas liczy się przede wszystkim profesjonalizm i chęć pomocy osobom, które jej potrzebują pod względem prawnym. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Dokładamy wszelkich starań, aby każda sprawa, której się podejmujemy była rozwiązania na korzyść naszego klienta. W naszej kancelarii pracują wyłącznie najbardziej wykwalifikowani specjaliści w swojej dziedzinie. I z całą pewnością otrzymamy tam taką pomoc, jaką oczekujemy. I to właśnie dzięki temu będziemy mogli poczuć się o wiele pewnie siebie i o wiele bardziej bezpiecznie oraz komfortowo. Mając przy sobie odpowiedniego specjalistę w swojej dziedzinie. A jak powszechnie wiadomo, odpowiednio wykwalifikowanych adwokatów w naszym kraju nie brakuje w chwili obecnej. I każdego roku zauważa się rosnący wzrosty takiego rodzaju specjalistów na naszym rynku prawniczym. Jesteśmy kancelarią, dla której rzeczy niemożliwe nie istnieją. Jesteśmy dumni, kiedy nasi klienci są zadowoleni z pełnionych przez nas usług. I czujemy się w pełni zaszczyceni, że mogliśmy w takiej radości czynnie uczestniczyć. Naszym głównym celem jest przede wszystkim wzbudzanie poczucia bezpieczeństwa w stosunku do klienta, jak również rzetelna i sprawna praca nad danym zagadnieniem, z którym nasz klient do nas przychodzi. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy po to, aby pomagać osobom w potrzebnie prawnej i to nie tylko na terenie Sosnowca, ale również na terenie całego kraju. W naszej kancelarii pracują wyłącznie najbardziej wykwalifikowani prawnicy, którzy służą swoją pomocą na każdym etapie danej sprawy. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy po to, by pomagać każdej osobie, która znajdzie w potrzebie. Jesteśmy z stanie znaleźć rozwiązanie z każdej sytuacji, niezależnie od tego, jakiej kwestii by się ona tyczyła. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania. Z nami każdy klient jest w pełni usatysfakcjonowany.